Podatek od refaktury – co i kiedy trzeba opłacić?

Refakturowanie jest popularnym działaniem w księgowości. Chociaż cieszy się dużą popularnością, to często sprawia przedsiębiorcom problemy. Te powiązane są głównie z podatkami, jakie należy odprowadzić od refakturowania. Jak one wyglądają i jak naliczać je poprawnie?

Jak wystawiać refaktury?

Przepisy podatkowe nie określają szczegółowych zasad wystawiania refaktury. Oznacza to, że należy to robić na zasadach ogólnych, które obowiązują przy wystawianiu „zwykłych” faktur. Dokument należy więc wystawić nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy od sprzedawanego towaru lub wykonania odsprzedawanej usługi. Dane znajdujące się na dokumencie nie odbiegają od tych uiszczonych na zwykłej fakturze VAT. Oprócz nich może znaleźć się na nim dopisek „refaktura”.

Refakturowanie pozwala na odsprzedaż usług podmiotowi gospodarczemu, który z nich faktycznie korzysta. Przy refakturowaniu nie nalicza się prowizji i marży.

Kiedy dopuszczone jest refakturowanie?

Aby można było skorzystać z refakturowania, muszą zajść poniższe przesłanki:

  • dotyczyć będzie ono usługi lub towaru;
  • z usług nie korzysta podmiot (albo korzysta tylko w części), na którego wystawiona jest pierwotna faktura,
  • możliwość refakturowania została wyraźnie przewidziana w zawartej między stronami umowie,
  • refakturowanie dokonywane jest bez naliczenia marży i żadnego podobnego wynagrodzenia podmiotu refakturującego.

Refakturowanie a podatek VAT

Obowiązek podatkowy przy refakturowaniu pojawia się z chwilą wykonania usługi dla pierwszego wykonawcy świadczenia, a jeśli sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury, to z chwilą jej wystawienia. Zasada mówi, że refakturowane towary i usługi są opodatkowane według takich samych stawek podatku VAT, jaki został zastosowany przy pierwotnej fakturze, czyli przy ich zakupie. Regułę tą stosuje się, nawet jeśli podmiot refakturujący nie posiada uprawnień do samodzielnego świadczenia danych czynności bądź nie są one przedmiotem jego działalności. W niektórych przypadkach może jednak dojść do obniżenia stawki VAT lub zwolnienia z podatku.

Refaktura w podatku dochodowym

Kwestia rozliczania refaktury w podatku dochodowym również nie jest jednoznacznie sprecyzowana przez akty prawne. Przyjęło się więc, że organy podatkowe opierają się w swoich interpretacjach na ogólnych zasadach, które dotyczą podatku dochodowego.

Jak rozliczać koszty z refaktury?

Najczęściej stosowaną zasadą przy rozliczaniu kosztów podlegających refakturowaniu jest niezaliczanie ich bezpośrednio do przychodów. Oznacza to, że są one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia. Nie jest to jednak jedyne rozwiązanie. Niektóre z interpretacji mówią, że refakturowane koszty stanowią te pośrednio związane z refakturowanymi przychodami. Z racji tego, że przepisy w tym zakresie nie są jednoznaczne, to stanowisko organów podatkowych zależne jest od profilu działalności danej firmy. Zaleca się, aby w razie wątpliwości wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *