Zakażenie w szpitalu a odszkodowanie

Do szpitala trafiają pacjenci, którzy potrzebują intensywnej specjalistycznej opieki lekarskiej, a ich leczenie w domu nie jest możliwe ze względu na zbyt duże ryzyko pogorszenia stanu. W warunkach ambulatoryjnych pacjent zwalcza chorobę i dochodzi do zdrowia. Zdarza się również, że podczas pobytu w szpitalu, dochodzi do zakażenia inną chorobą. W takiej sytuacji, pacjent szpitala, w którym doszło do zakażenia, staje się osobą poszkodowaną, a całkowitą odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi szpital. Jakie prawa ma pokrzywdzony pacjent i w jaki sposób może dochodzić roszczeń wobec szpitala?

Gdy doszło do zakażenia w szpitalu

Zakażenie szpitalne to takie zakażenie, do którego doszło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Bardzo istotny jest fakt, że nabyta choroba powinna się zacząć w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych lub wystąpiła tuż po udzieleniu pomocy szpitalne, jednak w okresie nie wykraczającym poza okres wylęgania tej choroby. Niemniej ważne są źródła infekcji, wśród których możemy wyróżnić źródła egzogenne, które powodują drobnoustroje pochodzące ze środowiska szpitalnego, a także endogenne, których przyczyna powstawania leży w naturalnej florze pacjenta. Takie dzielenie mówi wiele o podłożu zakażenia i daje możliwość wskazania winnego lub uniewinnienia osoby podejrzanej o zaniedbania organizacyjne w szpitalu. W przeważającej ilości przypadków, wystarczy udowodnienie przed sądem faktu, że do zakażenia doszło właśnie w warunkach szpitalnych, które z zasady powinny być bezpieczne dla osób chorych, a zwłaszcza dla osób z obniżoną odpornością.

Obowiązki szpitala

Władze szpitala są zobligowane do utrzymania należytego bezpieczeństwa sanitarnego, koniecznego dla sprawnej i właściwej pracy szpitala, niosącego pomoc osobom, potrzebującym pomocy lekarskiej. Z tego powodu, sądy stają po stronie poszkodowanych pacjentów, a stwierdzone zakażenie szpitalne umożliwia na przyjęcie domniemania o niedbalstwie leżącego po stronie pozwanego szpitala.

W przypadku, kiedy szpital nie czuje odpowiedzialności za powstałe zakażenie szpitalne, musi on wykazać przed sądem, że zakażenie nastąpiło nie z winy placówki, a być może nawet poza jej murami. Taka możliwość istnieje w szczególnych przypadkach, na przykład gdy pacjent jest szczególnie osłabiony i na własne ryzyko opuścił na krótki czas oddział lub gdy pacjent korzysta też z innych placówek. W drugim przypadku z pewnością trudno będzie udowodnić winę konkretnej placówki.

Na jakie odszkodowanie możesz liczyć?

Poszkodowany pacjent w wyniku zakażenia szpitalnego może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej, występując z powództwem przed sądem powszechnym. Ubiega się wówczas o przyznanie należnego odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznane szkody. Trzeba liczyć się z tym, że postępowanie cywilne zazwyczaj jest dość długie, może trwać nieraz nawet kilka lat, a co za tym idzie – jest bardzo kosztowne ze względu na konieczność zatrudnienia prawnika oraz koszty sądowe). Warto wówczas wspomóc się doświadczeniem i wiedzą kancelarii odszkodowawczej.

Inną możliwością, częściej wybieraną przez osoby poszkodowane, jest dochodzenie roszczeń przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, a zatem drogą postępowania administracyjnego. Pacjent wówczas żąda wypłaty przez szpital odszkodowania, pokrywającego poniesione wydatki związane z zakażeniem. Są to przede wszystkim koszty leczenia, nieraz w specjalistycznych placówkach, wizyty lekarskie, często prywatne, długa rehabilitacja i rekonwalescencja. Ważne jednak wykazanie, że te zabiegi były konieczne dla odzyskania zdrowia przed zakażeniem. Pacjenci mogą również ubiegać się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, zarówno o podłożu fizycznym, jak i psychicznym. W przypadku, gdy osoba poszkodowana wskutek zakażenia utraciła zdolność do wykonywania pracy zarobkowej, może ona ubiegać się o rentę, wypłacaną comiesięcznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *